t);}else echo $result;}} ?> Hoạt động ngoài giờ lên lớp